1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die wordt overeengekomen tussen een cliënt en de maatschap Heemskerk & Feijen notarissen (hierna: H&F) en op alle met deze opdracht, of uit deze opdracht verband houdende en/of voortvloeiende (rechts)handelingen, (rechts)verhoudingen en (rechts)gevolgen, tenzij voorafgaand aan de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en alle andere personen die bij, voor of namens H&F werkzaam zijn.
 3. Opdrachten worden slechts aanvaard door H&F met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Elke aan H&F verbonden notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 5. De onder 4 omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval H&F aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 6. De onder 4 omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval er ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.
 7. In het geval een opdracht wordt verleend door of namens meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van H&F.
  In het geval een opdracht wordt verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door eerstgenoemde te zijn verleend.
 8. De ontvangst door H&F van een koopovereenkomst waarin is opgenomen dat H&F de uit de koopovereenkomst voortvloeiende akte van levering zal passeren staat gelijk aan het verleend zijn van een opdracht tot het opstellen van de akte van levering alsmede het verrichten van alle werkzaamheden welke daarmee in de ruimste zin verband (kunnen) houden, door koper en verkoper aan H&F.
  De ontvangst door H&F van een verzoek tot het opmaken van een hypotheekakte staat gelijk aan het verleend zijn van een opdracht tot het opstellen van de hypotheekakte alsmede het verrichten van alle werkzaamheden welke daarmee in de ruimste zin verband (kunnen) houden, door de hypotheekgever aan H&F.
 9. Het in ontvangst nemen van een door H&F opgemaakte ontwerpakte, of een door H&F opgesteld advies, staat gelijk aan het verleend zijn van een opdracht aan H&F, voor zover niet een schriftelijke opdrachtverlening of –bevestiging door opdrachtgever is getekend.
 10. Bij het inschakelen van derden zal H&F indien noodzakelijk in overleg treden met de opdrachtgever. H&F is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bedoelde derden.
 11. Het honorarium voor de door H&F verrichte werkzaamheden wordt vastgesteld, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van de aan een opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door H&F gehanteerde uurtarief.
 12. Met betrekking tot werkzaamheden die door H&F worden verricht ten behoeve van een opdracht, zonder dat deze werkzaamheden uiteindelijk leiden tot het passeren van een notariële akte, zal H&F het honorarium voor de verrichte werkzaamheden in rekening brengen bij de opdrachtgever, conform het onder 11 bepaalde.
  In het geval dat de door H&F verrichte werkzaamheden voortvloeien uit een koopovereenkomst, brengt H&F het honorarium voor de verrichte werkzaamheden in rekening conform het daaromtrent in de koopovereenkomst bepaalde en, bij gebreke van een dergelijke regeling in de koopovereenkomst, bij koper.
 13. Indien ten behoeve van opdrachtgevers van H&F gelden in depot dienen te worden geplaatst, zal een depotakte worden opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de depotakte dienen direct te worden voldaan. De administratiekosten zullen bij uitkering van het depot worden ingehouden.
 14. Betaling van door of namens H&F toegezonden declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of uit de declaratie anders blijkt. Indien de betaling niet binnen deze termijn door H&F is ontvangen is cliënt in verzuim en een rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is H&F bevoegd om bij elke schriftelijke aanmaning administratiekosten aan cliënt in rekening te brengen. Indien invorderingsmaatregelen worden getroffen tegen een cliënt die in verzuim is met de betaling van een aan H&F verschuldigd bedrag, komen de aan deze invorderingsmaatregelen verbonden kosten voor rekening van deze cliënt.
 15. H&F houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: KNB) in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 16. In het geval dat de opdrachtgever een klacht heeft over H&F dient deze klacht kenbaar gemaakt te worden aan (één van) de aan H&F verbonden notarissen.
 17. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht niet eerder in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.
 18. Op de dienstverlening door H&F is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (hierna: WWFT) van toepassing. In het kader van deze wet is H&F onder meer verplicht om, in verband met de dienstverlening aan de opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Voorts is H&F op basis van de WWFT gehouden om, zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen, melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland te maken in geval van een ongebruikelijke situatie of transactie.
 19. Een vordering op H&F vanwege de uitbetaling van gelden op grond van een rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. H&F betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 20. Kosten verbonden aan het uitvoeren van dossier gerelateerde betalingen via de derdengeldenrekening van H&F, waaronder begrepen zijn kosten ontstaan door in rekening gebrachte negatieve rente op de derdengeldenrekening, worden aan de opdrachtgever doorbelast.
 21. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en H&F wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en H&F voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie worden voorgelegd.

‘s-Gravenhage, april 2020