1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die wordt overeengekomen tussen een cliënt en de maatschap Heemskerk & Feijen notarissen (H&F) en op alle met of uit deze opdracht verband houdende en/of voortvloeiende (rechts)handelingen, (rechts)verhoudingen en (rechts)gevolgen, tenzij voorafgaand aan de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en alle andere personen die bij, voor of namens H&F werkzaam zijn.
 3. Opdrachten worden slechts aanvaard door H&F met uitsluiting van de artikelen 7: 404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Elke aan H&F verbonden notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 5. De onder 4 omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval H&F aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 6. De onder 4 omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval er ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.
 7. In het geval een opdracht wordt verleend door of namens meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van H&F.
  In het geval een opdracht wordt verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door eerstgenoemde te zijn verleend.
 8. De ontvangst door H&F van een koopovereenkomst waarin is opgenomen dat H&F de uit de koopovereenkomst voortvloeiende akte van levering zal passeren staat gelijk aan het verleend zijn van een opdracht tot het opstellen van de akte van levering alsmede het verrichten van alle werkzaamheden welke daarmee in de ruimste zin verband (kunnen) houden, door koper en verkoper aan H&F.
  De ontvangst door H&F van een verzoek tot het opmaken van een hypotheekakte staat gelijk aan het verleend zijn van een opdracht tot het opstellen van de hypotheekakte alsmede het verrichten van alle werkzaamheden welke daarmee in de ruimste zin verband (kunnen) houden, door de hypotheekgever aan H&F.
  Het in ontvangst nemen van een door of namens H&F opgemaakte ontwerpakte staat gelijk aan het verleend zijn van een opdracht aan H&F, voorzover niet een schriftelijke opdrachtverlening of –bevestiging door opdrachtgever is getekend.
 9. Bij het inschakelen van derden zal H&F indien noodzakelijk in overleg treden met de opdrachtgever. H&F is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bedoelde derden.
 10. Het honorarium voor de door H&F verrichte werkzaamheden wordt vastgesteld, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van de aan een opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door H&F gehanteerde uurtarief.
 11. Met betrekking tot werkzaamheden die door H&F worden verricht ten behoeve van een opdracht, zonder dat deze werkzaamheden uiteindelijk leiden tot het passeren van een notariële akte, zal H&F het honorarium voor de verrichte werkzaamheden in rekening brengen bij de opdrachtgever, conform het onder 9 bepaalde.
  In het geval dat de door H&F verrichte werkzaamheden voortvloeien uit een koopovereenkomst, brengt H&F het honorarium voor de verrichte werkzaamheden in rekening conform het daaromtrent in de koopovereenkomst bepaalde en, bij gebreke van een dergelijke regeling in de koopovereenkomst, bij koper.
 12. Betaling van door of namens H&F toegezonden declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of uit de declaratie anders blijkt. Indien de betaling niet binnen deze termijn door H&F is ontvangen is cliënt in verzuim en een rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is H&F bevoegd om bij elke schriftelijke aanmaning administratiekosten aan cliënt in rekening te brengen. Indien invorderingsmaatregelen worden getroffen tegen een cliënt die in verzuim is met de betaling van een aan H&F verschuldigd bedrag, komen de aan deze invorderingsmaatregelen verbonden kosten voor rekening van deze cliënt.
 13. In het geval dat de opdrachtgever een klacht heeft over H&F dient deze klacht kenbaar gemaakt te worden aan (één van) de aan H&F verbonden notarissen. Eerst indien daarop door H&F niet of niet op bevredigende wijze wordt gereageerd dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich met de klacht te wenden tot de KNB of de bevoegde Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen.
 14. Op de dienstverlening door H&F is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) van toepassing. In het kader van deze wet is H&F onder meer verplicht om, in verband met de dienstverlening aan de opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Voorts is H&F op basis van de WWFT gehouden om, zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen, melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland te maken in geval van een ongebruikelijke situatie of transactie.
 15. Een vordering op H&F vanwege de uitbetaling van gelden op grond van een rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. Op grond van beleidsregels van de KNB betaalt H&F alleen gelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregels genoemde uitzonderingen.
 16. Op de rechtsverhouding tussen H&F en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.